ODMĚNA ZA SLUŽBY

Odměnu se snažíme vždy individuálně přizpůsobit potřebám klienta.

Odměna za právní služby je zpravidla určena dohodou advokáta s klientem, a to formou:

Smluvní

Smluvní odměna podle § 3 a násl. vyhl. 177/1996 Sb., advokátního tarifu. Obvykle je účtována jako tzv. časová odměna dle § 4 AT podle počtu hodin právní služby ve výši od 1.000 do 2.500 Kč (dle náročnosti věci) za každou započatou hodinu právní služby. Dle dohody účastníků může být dohodnuta též tzv. odměna podílová za vyřízení věci nebo souboru věcí, která může být stanovena buď pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu vyřizované věci. Sjednání této dohody i její výše je individuální s ohledem na druh a náročnost právních služeb.

Mimosmluvní

Mimosmluvní (tarifní) odměna, tato je určena podle § 7 a násl. vyhl. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, kdy určující pro stanovení výše odměny advokáta, pokud se strany nedohodnou na odměně smluvní, Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazba mimosmluvní odměny vychází z tzv. tarifní hodnoty věci.